Rada Rodziców przy SP 18 we Wrocławiu informuje o uchwałach, działaniach i tematach podjętych na zebraniu, które odbyło się 1 października 2018 r.. Zebranie odbyło się w obecności Pani Dyrektor.

 1. Przyjęto przedłożone przez skarbnika sprawozdanie finansowe za rok szk. 2017/2018.
 2. Dokonano wyborów uzupełniających do składu prezydium Rady:
  • zastępcą przewodniczącej jednogłośnie wybrano Panią Małgorzatę Okienicę-Majowiec (kl. IVc),
  • sekretarzem jednogłośnie wybrano Pana Tomasza Białka (kl. VIa).
 3. Ustalono harmonogram pracy i spotkań Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:
  Odbędą się jeszcze cztery spotkania:

  • 19 listopada 2018 r., godz. 17:00 sala 27,
  • 14 stycznia 2019 r., godz. 17:00 sala 27,
  • 11 marca 2019 r., godz. 17:00 sala 27,
  • 6 maja 2019 r.,  godz. 17:00 sala 27.
  • Odbędą się także dwa dodatkowe spotkania związane z organizacją planowanych wydarzeń. Terminy tych spotkań ustalone zostaną w terminie późniejszym i podane zostaną do wiadomości na naszej stronie internetowej.
 4. Jednogłośnie podjęto uchwałę zatwierdzającą program profilaktyczno-wychowawczy.
 5. Jednogłośnie podjęto uchwałę określającą cele i wysokość składki na Fundusz Uczniowski
  • Wysokość składki na Fundusz Uczniowski wynosi 40,00 zł,
   W przypadku gdy do szkoły uczęszcza rodzeństwo, wysokość składki wynosi 20,00 zł od każdego z rodzeństwa.
   Składki na Fundusz Uczniowski mogą być wnoszone semestralnie.
   50% sumy wpłat na FU wróci do klas, do wykorzystania na dowolny cel klasowy.
  • Pozostała połowa sumy wpłat na FU wykorzystana będzie przez Radę Rodziców na realizację uchwalonych celów, a w roku szk. 2018/2019 będą to:
   • Dofinansowanie wycieczek w wysokości do 300,00 zł/dziecko;
   • Dofinansowanie obiadów;
    Wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z możliwości dofinansowania ustalono na 750,00 zł netto;
   • Finansowanie nagród w konkursach organizowanych przez Radę Rodziców,
  • Uchwalono organizację konkursu skuteczności wpłat.
   W konkursie biorą udział wszystkie klasy (0-8), a trzy najskuteczniejsze zostaną nagrodzone nagrodami:
   I miejsce – 250,00 zł, II miejsce – 150,00 zł, III miejsce 100,00 zł.
   Konkurs trwa do 31 marca 2019 r. i pod uwagę zostaną wzięte wyłącznie te wpłaty, które do tego dnia zostaną zaksięgowane na naszym rachunku bankowym.
 6. Jednogłośnie podjęto uchwałę określającą wysokość składki na szafki dla uczniów (kl. 4-8), wynosi ona 10,00 zł.
 7. Jednogłośnie podjęto uchwałę określającą wysokość składki na świetlicę, wynosi ona 30,00 zł.
 8. Ustalono, że Rada Rodziców będzie organizować „kawiarenki” w czasie zebrań z rodzicami (tj. w terminach 22-XI, 17-I, 14-III, 09-V). Apelujemy o zaangażowanie i dostarczanie w tych dniach wypieków (mile widziane nazwy ciast, a nawet przepisy ponieważ wielu rodziców o to pyta :)).
 9. Ustalono, że Rada Rodziców będzie organizować kiermasze bożonarodzeniowy i wielkanocny, połączone z konkursami dla zaangażowanych klas. Szczegóły tych wydarzeń ustalone zostaną na kolejnych zebraniach, a informacje zamieścimy na naszej stronie.
 10. Dokonano pozytywnej oceny nowej formuły festynu szkolnego organizowanego przez RR.
 11. Dokonano pozytywnej oceny oferty ubezpieczeniowej wybranej przez prezydium RR.
  Jednocześnie ustalono, że wymagana jest wizyta pracownika Towarzystwa Ubezpieczeniowego, celem przyjęcia składek dla osób, które nie mogą dokonać tego za pośrednictwem strony internetowej.
  Termin wizyty pracownika TU w szkole zostanie ogłoszony na naszej stronie niezwłocznie po jego ustaleniu.
 12. Poruszono kwestię wyboru patrona szkoły – zbieramy pomysły, będziemy wracać do tematu na kolejnych zebraniach, nie ma i nie może być pośpiechu w tej sprawie. Fajnie, żeby była to postać bliska dzieciom…
 13. Dyskusja, wolne wnioski:
  • uczestnictwo szkoły w zbierania nakrętek,
  • zmiana firmy fotograficznej obsługującej wydarzenia w szkole – proszę zgłaszać propozycje firm, które możecie Państwo polecić,
  • Biblioteka szkolna – zmiana czasu pracy (wydłużenie), kącik czytelniczy.
   Od 7 października 2018 biblioteka będzie czynna od 8:00 do 16:00.
   Braki w lekturach szkolnych – do rozważenia dofinansowanie z funduszy RR.
  • Poruszono problem zbyt dużego obciążenia dzieci zadaniami domowymi na weekendy i dni powszednie.
   Wymagane są konkretne przykłady. Proszę przekazywać je bezpośrednio do Pani Dyrektor.
  • Plecaki uczniów są zbyt ciężkie. Należy rozwiązać problem z dostępem do szafek w ciągu przerw.
  • Zaproponowano umieszczenie informacji o stawkach za wyżywienie uczniów w danym miesiącu przy jadłospisie na stronie www szkoły.
  • Zwrócono uwagę na problem braku podjazdu dla wózków dziecięcych i osób niepełnosprawnych.
  • Obiady – propozycja podziału na dwie części – sygnalizacja problemu.
  • Zajęcia dodatkowe prowadzone przez szkołę – informacja powinna być jak najszybciej dostępna na stronie www szkoły.